Adatkezelési tájékoztató


Készült/frissítve: 2023 február 1.


1. Adatkezelő megnevezése
ADATKEZELŐ MEGNEVEZÉSE
BaBoss Consulting Büro Oktatási, Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság
SZÉKHELYE ÉS POSTAI CÍME
Székhely:
Budapest 1098 Dési Huber u. 26.

Levelezési cím:

Vecsés, 2220 Nagysándor József u. 17/a.
CÉGJEGYZÉKSZÁMA
01 06 720252
ADÓSZÁMA
20229395243
E-MAIL CÍME
hello@szakmakell.hu
HONLAPJÁNAK CÍME
szakmakell.hu
TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ NEVE
Sybell Kft
TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ ELÉRHETŐSÉGEI
1158 Budapest, Késmárk u. 7./b. II. em. 206.
TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ TELEFONSZÁMA.67

(06-1) 707 -67-26

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ E-MAIL CÍME
hello@sybell.hu
2. Bevezetés
2.1
A BaBoss Consulting Büro Oktatási, Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság és a fent felsorolt valamennyi társaság (továbbiakban: BaBoss Consulting Büro Oktatási, Tanácsadó és Szolgáltató Betéti Társaság, szolgáltató vagy adatkezelő) számára kiemelt fontosságú cél az szamakell.hu látogatói által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók, ügyfelek információs önrendelkezési jogának biztosítása.
2.2
A BaBoss Consulting Büro elkötelezi magát a látogatók, ügyfelek személyes adatainak oly módon történő kezelése mellett, amely a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járul hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez. A BaBoss Consulting Büro a látogatók és az ügyfelei személyes adatait bizalmasan, eredményes üzleti tevékenységének céljából kezeli, az ezzel összefüggő jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése érdekében használja. a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli. A BaBoss Consulting Büro csak olyan személyes adatokat kezel, amelyek az említett cél megvalósulásához elengedhetetlenül szükségesek. A BaBoss Consulting Büro az adatkezelés során biztosítja a kezelt adatok pontosságát, teljességét és naprakészségét.
2.3
Egyúttal gondoskodik az adatok biztonságáról,- különösen a tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy minden olyan biztonsági intézkedést, amely a személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi, és megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések és más ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.
2.4
A BaBoss Consulting Büro kialakítja azokat a belső eljárásokat, és megalkotja azokat a belső szabályozókat, amelyeket a felügyeleti szervek, valamint a vonatkozó jogszabályok és egyéb ágazati ajánlások megfogalmaznak.
2.5
A BaBoss Consulting Büroa tevékenységét a honlapon keresztül, annak igénybevételével nyújtja. A szolgáltatások nyújtásához pedig az ügyfelek és egyéb érintettek által megadott személyes adatokat kezelése.
2.6
Az adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen tájékoztatót bármikor, egyoldalúan megváltoztassa. Az esetleges változásokról kellő időben értesíti ügyfeleit, a közzétett adatok felhasználóit a honlapon keresztül.
2.7
Jelen Tájékoztatóban kinyilvánítjuk azokat az elveket, melyek meghatározzák a személyes adatok védelmével kapcsolatos politikánkat és mindennapos gyakorlatunkat, melyek során látogatóinktól, ügyfeleinktől személyes adatokat kérünk.
2.8
Nyilatkozunk továbbá arról, hogy milyen célokra, és hogyan használjuk fel az ilyen jellegű adatokat, illetve hogyan biztosítjuk a személyes adatok megőrzését és védelmét.
2.9
Látogatóink, ügyfeleink kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.
2.10
A BaBoss Consulting Büro, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti az szakmakell.hu látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék a www.szakmakell.hu portál egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot.
2.11
A BaBoss Consulting Büro ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Tájékoztató, mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.
A Tájékoztató kialakítása során figyelembe vettük a vonatkozó hatályos jogszabályokat, illetve a fontosabb nemzetközi ajánlásokat, különös tekintettel az alábbiakra:
• AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
• 2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (Infotv.)
• 2013. évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről (Ptk.)
• 1997. évi CLV. törvény – a fogyasztóvédelemről (Fgytv.)
• 2000. évi C. törvény – a számvitelről (Számv. tv.)
• 2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.)
• 2003. évi C. törvény – az elektronikus hírközlésről (Eht.)
• 2008. évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.)
Látogatóink, ügyfeleink kérése esetén a kérelmükben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.
A BaBoss Consulting Bürovállalja, hogy amennyiben bármilyen módon változtatna a személyes adatok kezelésére vonatkozó elveiben és gyakorlatában, ezekről a változásokról előzetesen értesíti a www.szakmakell.hu látogatóit, hogy azok mindig pontosan és folyamatosan ismerjék az www.szakmakell.hu portál egész területén érvényes adatkezelési elveket és gyakorlatot.
A BaBoss Consulting Büro ezzel vállalja, hogy a személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló jelen Tájékoztató, mindig a ténylegesen alkalmazott elveket és a valóságos gyakorlatot tükrözi.
3. A személyes adatokkal kapcsolatos fogalmak és értelmezések
3.1 ADATKEZELŐ
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja.
3.2 ADATKEZELÉS
A személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.
3.3 ADATTOVÁBBÍTÁS
Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.
3.4 SZEMÉLYES ADATOK HATÁROKON ÁTNYÚLÓ ADATKEZELÉSE
• személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az egynél több tagállamban tevékenységi hellyel rendelkező adatkezelő vagy adatfeldolgozó több tagállamban található tevékenységi helyein folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor vagy
• személyes adatoknak az Unióban megvalósuló olyan kezelése, amelyre az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó egyetlen tevékenységi helyén folytatott tevékenységekkel összefüggésben kerül sor úgy, hogy egynél több tagállamban jelentős mértékben érint vagy valószínűsíthetően jelentős mértékben érint érintetteket
3.5 ADATTÖRLÉS
Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges.
3.6 ADATMEGJELÖLÉS
Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából.
3.7 ADATKEZELÉS KORLÁTOZÁSA
A tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából.
3.8 ADATMEGSEMMISÍTÉS
Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
3.9 ADATFELDOLGOZÁS
Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik.
3.10 ADATFELDOLGOZÓ
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.
3.11 ADATVÉDELMI INCIDENS
A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
3.12 ÁLNEVESÍTÉS
A személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni.
3.13 ANONIMIZÁLÁS
Olyan technikai eljárás, amely biztosítja az érintett és az adat közötti kapcsolat helyreállítási lehetőségének végleges kizárását.
3.14 BIOMETRIKUS ADAT
Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.
3.15 COOKIE (SÜTIK)
A felhasználó böngészőjén keresztül annak winchesterére kerülő információs (általában sima szöveg) file, ami egyértelműen azonosítja a felhasználót a következő látogatás alkalmával.
Sütinyilatkozatát itt találja
3.16 CÍMZETT
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.
3.17 DIREKT MARKETING (KÖZVETLEN ÜZLETSZERZÉSI) TEVÉKENYSÉG
Azoknak a közvetlen megkeresés módszerével végzett tájékoztató tevékenységeknek és kiegészítő szolgáltatásoknak az összessége, amelyeknek célja az érintett részére termékek vagy szolgáltatások ajánlása, hirdetések továbbítása, a fogyasztók vagy kereskedelmi partnerek tájékoztatása, üzletkötés (vásárlás) előmozdítása érdekében.
3.18 EGÉSZSÉGÜGYI ADAT
Egy természetes személy testi vagy pszichikai egészségi állapotára vonatkozó személyes adat, ideértve a természetes személy számára nyújtott egészségügyi szolgáltatásokra vonatkozó olyan adatot is, amely információt hordoz a természetes személy egészségi állapotáról.
3.19 ÉRINTETT/VÁSÁRLÓ/FOGYASZTÓ
Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.
3.20 GENETIKAI ADAT
Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.
3.21 HARMADIK SZEMÉLY
Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.
3.22 HARMADIK ORSZÁG
Minden olyan állam, amely nem EGT-állam.
3.23 AZ ÉRINTETT HOZZÁJÁRULÁSA
Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.
3.24 NYILVÁNOSSÁGRA HOZATAL
Az adatot bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.
3.25 IP CÍM
Valamennyi hálózatban, amelyben a kommunikáció a TCP/IP-protokoll szerint folyik, a szervergépek IP-címmel, azaz azonosítószámmal rendelkeznek, amelyek az adott gépek hálózaton keresztüli azonosítását teszik lehetővé. Tudvalévő, hogy minden hálózatra kapcsolt számítógép rendelkezik IP címmel, amelyen keresztül beazonosítható.
3.26 KÜLÖNLEGES ADAT
• a faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat
• az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat
3.27 NEMZETI ADATVÉDELMI ÉS INFORMÁCIÓSZABADSÁG HATÓSÁG
NAIH, akinek a jogállását és feladatait az Info tv. 38.§-a határozza meg (a továbbiakban: Hatóság).
3.28 NYILVÁNTARTÁSI RENDSZER
A személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.
3.29 PROFILALKOTÁS
Személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formája, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használják.
3.30 SZEMÉLYES ADAT
Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.
3.31 TERMÉSZETES SZEMÉLYAZONOSÍTÓ ADATOK
Az érintett családi- és utóneve, születéskori neve, anyja neve, születési helye és ideje.
3.32 TILTAKOZÁS
Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
3.33 TILALMI LISTA
Azon érintettek név- és lakcímadatainak a nyilvántartása, akik megtiltották, illetve – a közvetlen üzletszerző szerv erre irányuló előzetes megkeresése ellenére – nem járultak hozzá, hogy személyes adataikat kapcsolatfelvétel vagy üzletszerzési lista céljából felhasználják, vagy megtiltották azok e célból történő további kezelését.
3.34 ÜZLETSZERZÉSI LISTA
A reklámok közlése céljából a kapcsolatfelvételt és kapcsolattartást szolgáló, kizárólag az ügyfél nevét, lakcímét, nemét, születési helyét és idejét, az ügyfél érdeklődési körére vonatkozó információt, valamint családi állapotát tartalmazó lista.
3.35 VÁLLALKOZÁS
Gazdasági tevékenységet folytató természetes vagy jogi személy, függetlenül a jogi formájától, ideértve a rendszeres gazdasági tevékenységet folytató személyegyesítő társaságokat és egyesületeket is.